Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності за 2016 рік

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності за 2016 рік

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності за 2016 рік

(тис.грн)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної
діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Промисловість

251071,9

22356861,3

1,1

   Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

11268,0

175021,5

6,4

   Переробна промисловість

199857,6

15608594,7

1,3

      виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

283344,0

9021398,4

3,1

      текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

2350,1

32246,9

7,3

      виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

–24578,8

1798341,1

–1,4

      виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

      виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

1

1

1

      виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

      виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

148845,9

1177458,9

12,6

      металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

–70333,7

1083709,7

–6,5

      машинобудування

3252,0

1576269,1

0,2

         виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

6278,1

38509,8

16,3

         виробництво електричного устатковання

–67733,9

777470,8

–8,7

         виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

8282,9

294800,3

2,8

         виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

56424,9

465488,2

12,1

      виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

–150078,9

838265,0

–17,9

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

82229,5

6098868,5

1,3

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–42283,2

474376,6

–8,9

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.