Фінансові результати підприємств від звичайної діяльності до оподаткування за видами промислової діяльності за 2010 рік

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності за 2010 рік
за КВЕД-2010

(тис.грн.)

 

Фінансовий результат (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Промисловість

–362011,8

48,6

133866,5

51,4

495878,3

   Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

–11151,3

23,1

18,0

76,9

11169,3

   Переробна промисловість

–289034,5

50,6

118277,6

49,4

407312,1

      виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

–207700,9

52,3

32533,7

47,7

240234,6

      текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

–17870,4

30,0

217,9

70,0

18088,3

      виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

–15662,2

58,5

3502,2

41,5

19164,4

      виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

      виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

–4987,8

60,0

168,4

40,0

5156,2

      виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

–192,8

1

1

1

1

      виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

–68410,4

38,2

12334,1

61,8

80744,5

      металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

–625,2

59,2

7185,3

40,8

7810,5

      машинобудування

32596,2

45,1

59715,1

54,9

27118,9

         виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

–231,3

1

1

1

1

         виробництво електричного устатковання

6285,0

57,1

7135,4

42,9

850,4

         виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

9923,6

69,2

11222,5

30,8

1298,9

         виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

16618,9

30,8

41328,7

69,2

24709,8

      виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

–6181,0

50,5

2435,7

49,5

8616,7

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

–45200,2

25,0

11690,2

75,0

56890,4

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–16625,8

48,0

3880,7

52,0

20506,5

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

Фінансові результати підприємств від звичайної діяльності до оподаткування за видами промислової діяльності за 2010 рік
за КВЕД-2005

(тис.грн.)

 

 

Фінансовий результат (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Промисловість1

–355331,6

48,9

133421,4

51,1

488753,0

Добувна промисловість

–11061,3

23,1

108,0

76,9

11169,3

добування паливно-енергетичних корисних копалин

–57,8

100,0

57,8

добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних

–11003,5

30,0

108,0

70,0

11111,5

Переробна промисловість

–289662,0

50,8

120880,9

49,2

410542,9

у тому числі

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

–207596,7

52,3

32655,9

47,7

240252,6

легка промисловість

–17870,4

36,4

217,9

63,6

18088,3

текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра

–17870,4

36,4

217,9

63,6

18088,3

виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

–5586,9

40,7

547,6

59,3

6134,5

целюлозно паперове виробництво; видавнича діяльність

–9809,0

61,1

3678,9

38,9

13487,9

виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

хімічна та нафтохімічна промисловість

–9726,7

48,8

9425,0

51,2

19151,7

хімічне виробництво

–5180,6

61,5

353,6

38,5

5534,2

виробництво гумових та пластмасових виробів

–4546,1

42,9

9071,4

57,1

13617,5

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

–63864,3

35,0

3262,7

65,0

67127,0

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

–860,1

58,7

6906,4

41,3

7766,5

машинобудування

24860,4

47,1

61360,4

52,9

36500,0

виробництво машин та устаткування

4500,4

55,0

11990,3

45,0

7489,9

виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання

7571,6

59,2

9018,0

40,8

1446,4

виробництво транспортних засобів та устатковання

12788,4

28,6

40352,1

71,4

27563,7

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

–54608,3

45,6

12432,5

54,4

67040,8

 

1 Дані наведено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2010 році.